Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 57

2. Haksız rekabet

2.   Haksız rekabet

Madde 57 - Gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilanların yapılması ya da dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlarda bulunulması yüzünden müşterileri azalan veya onları kaybetme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu davranışlara son verilmesini ve kusurun varlığı hâlinde zararının giderilmesini isteyebilir.

Ticari işlere ait haksız rekabet hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

2 - Haksız rekabet

Madde 48 - Yanlış ilânlar yahut hüsnüniyet kaidelerine mugayir sair hareketler ile müşterileri tenakus eden yahut bunları gaip etmek korkusuna maruz olan kimse bu fiillere hitam verilmesi için faili aleyhinde dâva ikame ve failin hatası vukuunda sebebiyet verdiği zararın tazminini talep edebilir.

(6763 sayılı ve 29.06.1956 tarihli Kanun m. 41 uyarınca eklenen fıkra)1 Ticari işlere ait olan haksız rekabet hakkında Ticaret Kanunu hükümleri mahfuzdur.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 56 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 48 inci maddesini karşılamaktadır.

Tasarının iki fıkradan oluşan 56 ncı maddesinde, haksız rekabet düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan “yanlış ilânlar” şeklindeki ibare, iletişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler göz önünde tutularak, Tasarıda “gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilânların yapılması” şekline dönüştürülerek, hükmün kapsamı genişletilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

Bu maddenin karşılığı bulunmamaktadır.

IV-) Yargı Kararları:

1-) YİBK, T: 18.02.1981, E: 1980 /1, K: 1981/2:

 Bkz. madde 58, no: IV.

2-) Y. 11. HD, T: 03.05.2017, E: 2016/2973, K: 2017/2585: 

“… Davacı vekili, müvekkilinin ... Polis Meslek Yüksek Okulunda gerekli izinleri alarak, bandrollü ve yasal hiçbir engeli olmayan kitap satışı yaptığını, davalının, davacının kitap sattığı yerlere giderek "davacının sattığı kitapların korsan olduğunu, satın alanların kandırıldığını, dolandırıldığını, sahtecilik yapıldığını" söyleyerek davacının ticari itibarına zarar verdiğini, davalının bu eylemlerinden dolayı davacıdan kitap alan kişilerin toplam 9.320,00 TL siparişlerini iptal ettiklerini, davacının, bunun için 611,19 TL’lik kargo masrafı yaptığını, davacının iptal taleplerini görüşmek için yol, yakıt ve konaklama masrafı yaptığını, davacının bu konularda ve iptal edilen sipariş bedelleri ile kargo bedelinden oluşan toplam zararının 10.500,00 TL olduğunu beyan ederek 10.500,00 TL’nin ve 15.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, … davacının uğradığı ileri sürülen maddi zararı ile davalının eylemleri arasında illiyet bağı bulunmadığından maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Taraflar esnaf olduklarından dava, TBK 57. maddesi kapsamında, maddi manevi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalının davacı ile aynı yerde 25 gün sonra stand kurması sebebiyle iddia olunan zararın oluşmasında etken unsur olamayacağı ve haksız rekabet oluşmayacağı sonucuna varılmış ise de, bu husus tek başına haksız rekabetin oluşmadığı sonucunu doğurmaz. Bu nedenle davalının haksız rekabet doğuran eylem ve davranışlarına dair tüm delillerin tek tek değerlendirilmesi, davacı tanıklarının beyanlarının irdelenmesi ve davacının dosyaya sunmuş olduğu; sözleşmesini fesheden müşterilerin yazılı belgelerinin de tartışılması, gerekirse bu kişilerin tanık olarak dinlenilmesi suretiyle hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, …”

3-) Y. 11. HD, T: 18.11.2015, E: 2015/4509, K: 2015/12220:

“… Mahkemece … 6102 sayılı TTK’nın 54 vd. maddelerinde belirtilen "Aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı her türlü davranış" unsurunun olayda gerçekleşmediği, davalının eylemlerinde davacının iş ürünleri, fiyatları, faaliyetleri ya da ticari işlerini yanlış, yanıltıcı ya da gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek ve 55. maddede belirtilen diğer suretlerle haksız rekabette bulunmak unsurlarının gerçekleştiğinin ispatlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı ile davalı ... vekili temyiz etmiştir.

1- Davacı tarafça davalıların eylemlerinin haksız rekabet oluşturduğu iddiası ile açılan davada, yukarıda özetlenen gerekçe ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, taraflar eczacılık mesleği ile iştigal etmekte olup, uyuşmazlık, bu mesleği icra ettikleri işletmeleri ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerine ilişkindir. 6197 sayılı Eczacılık Yasası’nın 14. maddesinde, işbu maddede belirtilen hususi eczanelerle ecza dolaplarının açılmasına mahallin ... tarafından usulü dairesinde müsaade verileceği ve keyfiyetin Vekâlete bildirileceği düzenlenmiştir. Mahkemece uyuşmazlık 6102 sayılı TTK 54 vd. (6762 sayılı TTK 56 vd.) hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuca ulaşılmış ise de, 6098 sayılı TBK 57. (818 sayılı BK’nın 48.) maddeleri uyarınca ticari işlere ait haksız rekabet hakkında TTK hükümleri saklıdır. Bu bakımından, öncelikle tarafların dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK’nın 14 vd. (6102 sayılı TTK’nın 11 vd.) maddeleri kapsamında tacir ya da esnaf sayılıp sayılmayacakları belirlenmek suretiyle; uyuşmazlığa 818 sayılı BK’nın 48. veya 6762 sayılı TTK’nın 56 vd. maddelerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususu tespit edilerek uyuşmazlığın hukuki niteliği saptandıktan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken …”

V-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Meltem Küçükayhan Aşçıoğlu; Rekabet Hukuku ve Dağıtım Sözleşmeleri, İstanbul, 2011.

Meliha Sermin Paksoy; Sözleşmeyi İhlale Yöneltme, İstanbul, 2018. 


1   RG. 09.07.1956; S: 9353.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X